Warunki korzystania ze strony internetowej

Wersja 1.0

Niniejsze Warunki użytkowania opisują prawnie wiążące warunki, które nadzorują korzystanie z Witryny. LOGUJĄC SIĘ DO WITRYNY LUB KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, JESTEŚ ZGODNY Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI i oświadczasz, że masz upoważnienie i zdolność do ich zawarcia. MUSISZ MIEĆ CO NAJMNIEJ 18 LAT, ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO WITRYNY. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIE LOGUJ SIĘ I/LUB NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY.

Dostęp do Witryny

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków. Właściciel Witryny udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej, ograniczonej licencji na dostęp do Witryny wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek.

Pewne ograniczenia. Prawa zatwierdzone w niniejszych Warunkach podlegają następującym ograniczeniom: (a) nie możesz sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, przenosić, cedować, rozpowszechniać, hostować ani w inny sposób komercyjnie wykorzystywać Witryny; (b) nie będziesz zmieniać, tworzyć dzieł pochodnych, dezasemblować, kompilować wstecznie ani dokonywać inżynierii wstecznej jakiejkolwiek części Witryny; (c) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w celu zbudowania podobnej lub konkurencyjnej witryny; oraz (d) z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, żadna część Witryny nie może być kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana, ponownie publikowana, pobierana, wyświetlana, publikowana lub przesyłana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, o ile nie wskazano inaczej, wszelkie przyszłe wydania, aktualizacje lub inny dodatek do funkcjonalności Witryny podlega niniejszym Warunkom. Wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności w Witrynie muszą być zachowane na wszystkich jej kopiach.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zakończenia Witryny z powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zatwierdziłeś, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, przerwanie lub zamknięcie Witryny lub jakiejkolwiek części.

Brak wsparcia i konserwacji. Zgadzasz się, że Firma nie będzie zobowiązana do zapewnienia Ci wsparcia w związku z Witryną.

Wyłączając wszelkie Treści użytkownika, które możesz udostępnić, masz świadomość, że wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, w Witrynie i jej zawartości są własnością Spółki lub dostawców Spółki. Należy pamiętać, że niniejsze Warunki i dostęp do Witryny nie dają żadnych praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek prawach własności intelektualnej, z wyjątkiem praw ograniczonego dostępu, o których mowa w punkcie 2.1. Firma i jej dostawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nie przyznane w niniejszych Warunkach.

Linki i reklamy stron trzecich; Inni użytkownicy

Linki i reklamy stron trzecich. Witryna może zawierać łącza do witryn i usług stron trzecich i/lub wyświetlać reklamy stron trzecich. Takie linki i reklamy osób trzecich nie podlegają kontroli Firmy, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za linki i reklamy osób trzecich. Firma zapewnia dostęp do tych linków i reklam stron trzecich wyłącznie dla wygody użytkownika i nie przegląda, zatwierdza, monitoruje, popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do linków i reklam stron trzecich. Korzystasz ze wszystkich linków i reklam stron trzecich na własne ryzyko i powinieneś zachować przy tym odpowiednią ostrożność i dyskrecję. Po kliknięciu dowolnego z linków i reklam podmiotów zewnętrznych obowiązują odpowiednie warunki i zasady podmiotów zewnętrznych, w tym praktyki dotyczące prywatności i gromadzenia danych podmiotów zewnętrznych.

Inni użytkownicy. Każdy użytkownik Witryny ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie własne Treści Użytkownika. Ponieważ nie kontrolujemy Treści Użytkownika, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za Treści Użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały one dostarczone przez Ciebie, czy przez inne osoby. Zgadzasz się, że Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich interakcji. W przypadku sporu między Tobą a dowolnym użytkownikiem Witryny nie jesteśmy zobowiązani do udziału.

Niniejszym zwalniasz i na zawsze zwalniasz Firmę i naszych funkcjonariuszy, pracowników, agentów, następców i cesjonariuszy, a niniejszym zrzekasz się i rezygnujesz z każdego przeszłego, obecnego i przyszłego sporu, roszczenia, kontrowersji, żądania, prawa, zobowiązania, odpowiedzialności, działanie i przyczyna działania wszelkiego rodzaju i natury, które powstały lub wynikają bezpośrednio lub pośrednio z Witryny lub są związane bezpośrednio lub pośrednio z Witryną. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, niniejszym zrzekasz się sekcji 1542 kalifornijskiego kodeksu cywilnego w związku z powyższym, który stanowi: „ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że istnieją na jego korzyść w czas wykonania zwolnienia, które, jeśli jest mu znane, musiało w istotny sposób wpłynąć na jego ugodę z dłużnikiem."

Pliki cookie i sygnalizatory WWW. Jak każda inna strona internetowa, HEIC TO JPEG używa plików „cookies”. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których użytkownik odwiedził lub odwiedził. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzających i/lub inne informacje.

Plik cookie Google DoubleClick DART. Google jest jednym z dostawców zewnętrznych w naszej witrynie. Wykorzystuje również pliki cookie, znane jako pliki cookie DART, do wyświetlania reklam odwiedzającym naszą witrynę na podstawie ich wizyty na stronie www.website.com i innych witrynach w Internecie. Odwiedzający mogą jednak zdecydować się na odrzucenie korzystania z plików cookie DART, odwiedzając Politykę prywatności dotyczącą reklam i sieci partnerskiej Google pod następującym adresem URL – https://policies.google.com/technologies/ads

Nasi partnerzy reklamowi. Niektórzy reklamodawcy na naszej stronie mogą używać plików cookie i sygnalizatorów internetowych. Lista naszych partnerów reklamowych znajduje się poniżej. Każdy z naszych partnerów reklamowych ma własną Politykę prywatności dotyczącą swoich zasad dotyczących danych użytkowników. Aby uzyskać łatwiejszy dostęp, poniżej zamieszczono hiperłącze do ich Polityki prywatności.

Zastrzeżenia

Witryna jest udostępniana na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”, a firma i nasi dostawcy wyraźnie zrzekają się wszelkich gwarancji i warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym wszelkich gwarancji lub warunków przydatności handlowej , przydatności do określonego celu, tytułu, cichej przyjemności, dokładności lub nienaruszania praw. My i nasi dostawcy nie gwarantujemy, że witryna spełni Twoje wymagania, będzie dostępna nieprzerwanie, na czas, bezpieczna lub wolna od błędów, lub będzie dokładna, niezawodna, wolna od wirusów lub innego szkodliwego kodu, kompletna, legalna lub bezpieczny. Jeśli obowiązujące prawo wymaga jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do witryny, wszystkie takie gwarancje są ograniczone do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty pierwszego użycia.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc powyższe wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku firma ani nasi dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek utracone zyski, utracone dane, koszty zakupu produktów zastępczych lub jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub karne szkody wynikające z lub odnoszące się do niniejszych warunków lub korzystania lub niemożności korzystania z witryny, nawet jeśli firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Dostęp do witryny i korzystanie z niej odbywa się według własnego uznania i na własne ryzyko, a Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swojego urządzenia lub systemu komputerowego lub wynikające z tego utratę danych.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie szkody wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane będzie zawsze ograniczona do maksymalnie pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50 USD). Istnienie więcej niż jednego roszczenia nie zwiększy tego limitu. Zgadzasz się, że nasi dostawcy nie będą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z niniejszą umową.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie. Z zastrzeżeniem niniejszej sekcji, niniejsze Warunki pozostaną w pełnej mocy i będą obowiązywać podczas korzystania z Witryny. Możemy zawiesić lub wypowiedzieć Twoje prawa do korzystania z Witryny w dowolnym momencie z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania, w tym w przypadku korzystania z Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków. Po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, Twoje Konto oraz prawo do dostępu i korzystania z Witryny wygasają natychmiast. Rozumiesz, że każde zamknięcie Twojego Konta może wiązać się z usunięciem Twoich Treści Użytkownika powiązanych z Twoim Kontem z naszych aktualnych baz danych. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie za jakiekolwiek wygaśnięcie Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków. Nawet po wygaśnięciu Twoich praw wynikających z niniejszych Warunków, następujące postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy: Sekcje 2 do 2.5, Sekcje 3 i Sekcje 4 do 10.

Polityka praw autorskich.

Firma szanuje własność intelektualną innych osób i prosi, aby użytkownicy naszej Witryny robili to samo. W związku z naszą Witryną przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę poszanowania praw autorskich, która przewiduje usuwanie wszelkich materiałów naruszających prawo oraz wygaśnięcie użytkowników naszej Witryny internetowej, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. Jeśli uważasz, że jeden z naszych użytkowników, korzystając z naszej Witryny, bezprawnie narusza prawa autorskie do utworu i życzysz sobie usunięcia materiału rzekomo naruszającego, następujące informacje w formie pisemnego powiadomienia (zgodnie z do 17 USC § 512 (c)) należy dostarczyć naszemu wyznaczonemu agentowi ds. praw autorskich:

  • Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;
  • identyfikację dzieł chronionych prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostały naruszone;
  • identyfikacja materiałów w naszych usługach, które Twoim zdaniem naruszają prawa i których usunięcia żądasz;
  • wystarczające informacje, aby umożliwić nam zlokalizowanie takiego materiału;
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie budzącego zastrzeżenia materiałów nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub zgodnie z prawem; oraz
  • oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że jesteś właścicielem praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone, lub że masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z 17 USC § 512(f) wszelkie wprowadzenie w błąd co do istotnych faktów w pisemnym powiadomieniu automatycznie powoduje, że strona skarżąca się ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i honoraria adwokackie poniesione przez nas w związku z pisemnym powiadomieniem i zarzutem naruszenie praw autorskich.

Ogólny

Niniejsze Warunki podlegają sporadycznym zmianom, a jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, możemy powiadomić Cię, wysyłając wiadomość e-mail na ostatni podany przez Ciebie adres e-mail i/lub umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o zmianach na naszym Strona. Jesteś odpowiedzialny za podanie nam swojego najbardziej aktualnego adresu e-mail. W przypadku, gdy ostatni podany przez Ciebie adres e-mail jest nieważny, wysłanie przez nas wiadomości e-mail zawierającej takie zawiadomienie będzie stanowiło skuteczne powiadomienie o zmianach opisanych w zawiadomieniu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać najwcześniej trzydzieści (30) dni kalendarzowych po wysłaniu przez nas zawiadomienia e-mailem lub trzydzieści (30) dni kalendarzowych po opublikowaniu przez nas powiadomienia o zmianach w naszej Witrynie. Zmiany te wejdą w życie natychmiast dla nowych użytkowników naszej Witryny. Dalsze korzystanie z naszej Witryny po powiadomieniu o takich zmianach będzie oznaczać, że akceptujesz takie zmiany i wyrażasz zgodę na związanie się warunkami takich zmian. Rozwiązywanie sporów. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową arbitrażową. Jest to część Twojej umowy z Firmą i wpływa na Twoje prawa. Zawiera procedury OBOWIĄZKOWEGO WIĄŻĄCEGO ARBITRAŻU ORAZ ZRZECZENIE SIĘ POZWU ZBIOROWEGO.

Zastosowanie umowy arbitrażowej. Wszelkie roszczenia i spory w związku z Warunkami lub korzystaniem z dowolnego produktu lub usługi dostarczanej przez Spółkę, których nie można rozstrzygnąć nieformalnie lub w sądzie ds. drobnych roszczeń, będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu na zasadzie indywidualnej zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Arbitrażowej. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim. Niniejsza Umowa Arbitrażowa ma zastosowanie do Ciebie i Spółki oraz do wszelkich podmiotów zależnych, stowarzyszonych, agentów, pracowników, poprzedników w interesie, następców prawnych i cesjonariuszy, a także do wszystkich upoważnionych lub nieautoryzowanych użytkowników lub beneficjentów usług lub towarów dostarczanych zgodnie z Warunkami.

Wymóg powiadomienia i nieformalne rozstrzyganie sporów. Zanim którakolwiek ze stron będzie mogła wystąpić o arbitraż, strona musi najpierw wysłać drugiej stronie pisemne zawiadomienie o sporze opisujące charakter i podstawę roszczenia lub sporu oraz żądane zadośćuczynienie. Zawiadomienie do Spółki należy wysłać na adres: Kanada. Po otrzymaniu Powiadomienia Ty i Firma możecie podjąć próbę rozwiązania roszczenia lub sporu w sposób nieformalny. Jeśli Ty i Spółka nie rozwiążecie roszczenia lub sporu w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Zawiadomienia, każda ze stron może rozpocząć postępowanie arbitrażowe. Kwota jakiejkolwiek oferty ugody złożonej przez którąkolwiek ze stron nie może zostać ujawniona arbitrowi, dopóki arbiter nie określi kwoty orzeczenia, do której uprawniona jest każda ze stron.

Zasady arbitrażu. Arbitraż zostanie wszczęty przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe, uznanego dostawcę alternatywnego rozstrzygania sporów, który oferuje arbitraż zgodnie z postanowieniami niniejszej sekcji. Jeżeli AAA nie jest dostępne do arbitrażu, strony zgadzają się wybrać alternatywnego Dostawcę ADR. Zasady Dostawcy ADR regulują wszystkie aspekty arbitrażu, z wyjątkiem sytuacji, w których zasady te są sprzeczne z Warunkami. Zasady arbitrażu konsumenckiego AAA regulujące arbitraż są dostępne online na stronie adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbitraż będzie prowadzony przez jednego, neutralnego arbitra. Wszelkie roszczenia lub spory, w których łączna kwota żądanego odszkodowania jest mniejsza niż dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10 000,00 USD), mogą być rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu nieopartego na wyglądzie, według uznania strony domagającej się zadośćuczynienia. W przypadku roszczeń lub sporów, w których łączna kwota żądanego odszkodowania wynosi dziesięć tysięcy dolarów amerykańskich (10 000,00 USD) lub więcej, prawo do przesłuchania zostanie określone w regulaminie arbitrażowym. Każde przesłuchanie odbędzie się w miejscu w promieniu 100 mil od miejsca zamieszkania, chyba że mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi i strony nie postanowią inaczej. Jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi, arbiter powiadomi strony z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie, godzinie i miejscu wszelkich rozpraw ustnych. Wszelkie orzeczenie w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wniesione do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji. Jeśli arbiter przyzna Ci nagrodę wyższą niż ostatnia oferta ugodowa, którą Firma złożyła Ci przed wszczęciem arbitrażu, Firma wypłaci Ci większą z tych nagród lub 2 500,00 USD. Każda ze stron ponosi własne koszty i wydatki wynikające z arbitrażu oraz pokrywa równą część opłat i kosztów Dostawcy ADR.

Dodatkowe zasady dotyczące arbitrażu poza stawiennictwem. W przypadku wyboru arbitrażu bez stawiennictwa, arbitraż będzie prowadzony przez telefon, online i/lub wyłącznie na podstawie pisemnych oświadczeń; konkretny sposób zostanie wybrany przez stronę wszczynającą arbitraż. Arbitraż nie obejmuje osobistego stawiennictwa stron lub świadków, chyba że strony uzgodniły inaczej.

Limity czasowe. Jeśli Ty lub Spółka prowadzicie arbitraż, postępowanie arbitrażowe musi zostać wszczęte i/lub zażądane w ramach przedawnienia i w dowolnym terminie nałożonym zgodnie z Zasadami AAA dla odpowiedniego roszczenia.

Upoważnienie arbitra. W przypadku wszczęcia arbitrażu arbiter zadecyduje o prawach i zobowiązaniach Państwa i Spółki, a spór nie zostanie skonsolidowany z żadnymi innymi sprawami ani połączony z innymi sprawami lub stronami. Arbiter ma prawo do rozpatrywania wniosków o rozpatrzenie całości lub części roszczenia. Arbiter ma prawo przyznać odszkodowanie pieniężne oraz przyznać wszelkie niepieniężne środki zaradcze lub ulgi dostępne dla osoby zgodnie z obowiązującym prawem, Zasadami AAA i Warunkami. Arbiter wydaje pisemny wyrok i oświadczenie orzekające opisujące istotne ustalenia i wnioski, na których opiera się wyrok. Arbiter ma takie same uprawnienia do indywidualnego przyznawania ulg, jakie miałby sędzia sądu. Orzeczenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Ciebie i Spółki.

Rezygnacja z rozprawy przysięgłych. NINIEJSZYM STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I USTAWOWEGO DO WSTĄPIENIA DO SĄDU I ROZPRAWY PRZED SĘDZIEM LUB SĄDEM PRZYSIĘGŁYM, zamiast tego wybierają, że wszystkie roszczenia i spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na podstawie niniejszej Umowy Arbitrażowej. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj bardziej ograniczone, wydajniejsze i tańsze niż zasady obowiązujące w sądzie i podlegają bardzo ograniczonej kontroli sądowej. W przypadku powstania sporu między Tobą a Firmą w jakimkolwiek sądzie stanowym lub federalnym w sprawie o zwolnienie lub wyegzekwowanie orzeczenia arbitrażowego lub w inny sposób, TY I FIRMA ZRZEKASZ SIĘ WSZYSTKICH PRAW DO ROZPRAWY SĄDOWEJ, zamiast tego decydując, aby spór został rozwiązany przez sędziego.

Zrzeczenie się pozwów zbiorowych lub pozwów skonsolidowanych. Wszystkie roszczenia i spory objęte zakresem niniejszej umowy arbitrażowej muszą być rozstrzygane na podstawie arbitrażu lub postępowania sądowego na zasadzie indywidualnej, a nie grupowej, a roszczenia więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być przedmiotem arbitrażu lub postępowania sądowego łącznie z roszczeniami jakiegokolwiek innego klienta lub użytkownika.

Poufność. Wszystkie aspekty postępowania arbitrażowego będą ściśle poufne. Strony zgadzają się zachować poufność, chyba że prawo stanowi inaczej. Niniejszy ustęp nie uniemożliwia stronie przedłożenia sądowi jakichkolwiek informacji niezbędnych do wyegzekwowania niniejszej Umowy, wyegzekwowania orzeczenia arbitrażowego lub dochodzenia nakazu sądowego lub słusznego zadośćuczynienia.

Podzielność. Jeżeli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy arbitrażowej zostaną uznane zgodnie z prawem za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, wówczas taka konkretna część lub części nie będą miały mocy i skutku i zostaną odcięte, a pozostała część Umowy zostanie kontynuować z pełną mocą i skutkiem.

Prawo do odstąpienia. Wszelkie lub wszystkie prawa i ograniczenia określone w niniejszej Umowie arbitrażowej mogą zostać uchylone przez stronę, przeciwko której dochodzone jest roszczenie. Takie zrzeczenie się nie uchyla ani nie wpływa na żadną inną część niniejszej Umowy Arbitrażowej.

Przetrwanie umowy. Niniejsza Umowa Arbitrażowa będzie obowiązywać po zakończeniu Twojej relacji z Firmą.

Mały sąd roszczenia. Niezależnie od powyższego, zarówno Ty, jak i Spółka możecie wnieść indywidualne powództwo do sądu ds. drobnych roszczeń.

Pomoc w nagłych wypadkach. Tak czy inaczej, każda ze stron może domagać się doraźnego sprawiedliwego zadośćuczynienia przed sądem stanowym lub federalnym w celu utrzymania status quo w toku arbitrażu. Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych nie będzie uważany za zrzeczenie się jakichkolwiek innych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Arbitrażowej.

Roszczenia niepodlegające arbitrażowi. Niezależnie od powyższego, roszczenia o zniesławienie, naruszenie ustawy o oszustwach komputerowych i nadużyciach oraz naruszenie lub przywłaszczenie patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnic handlowych drugiej strony nie podlegają niniejszej Umowie arbitrażowej.

W każdym przypadku, gdy powyższa Umowa Arbitrażowa zezwala stronom na prowadzenie postępowania sądowego, strony niniejszym wyrażają zgodę na poddanie się w takich celach osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie Netherlands w Kalifornii.

Witryna może podlegać amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu i może podlegać przepisom dotyczącym eksportu lub importu w innych krajach. Użytkownik zgadza się nie eksportować, reeksportować ani nie przekazywać, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych danych technicznych ze Stanów Zjednoczonych uzyskanych od Spółki ani żadnych produktów wykorzystujących takie dane, z naruszeniem przepisów lub regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Firma znajduje się pod adresem podanym w punkcie 10.8. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz zgłaszać skargi do Działu Obsługi Zażaleń Wydziału Produktów Konsumenckich Kalifornijskiego Departamentu Spraw Konsumenckich, kontaktując się z nimi pisemnie pod adresem 400 R Street, Sacramento, CA 95814 lub telefonicznie pod numerem (800 ) 952-5210.

Komunikacja elektroniczna. Komunikacja między Tobą a Firmą odbywa się drogą elektroniczną, niezależnie od tego, czy korzystasz z Witryny, wysyłasz nam e-maile, czy Firma publikuje powiadomienia w Witrynie lub komunikuje się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla celów umownych, (a) wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Spółki w formie elektronicznej; oraz (b) zgadzają się, że wszystkie warunki, umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Firma przekazuje Państwu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie zobowiązania prawne, które takie komunikaty spełniałyby, gdyby były w formie papierowej.

Całe warunki. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami dotyczącej korzystania z Witryny. Nasze niewykonanie lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Słowo „w tym” oznacza „w tym bez ograniczeń”. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną nienaruszone, a nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane tak, aby było ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Twoja relacja z Firmą jest relacją niezależnego kontrahenta i żadna ze stron nie jest agentem ani partnerem drugiej. Niniejsze Warunki oraz zawarte w nich prawa i obowiązki nie mogą być cedowane, podzlecane, delegowane lub w inny sposób przekazywane przez Ciebie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, a wszelkie próby cesji, podwykonawstwa, delegacji lub przeniesienia z naruszeniem powyższego będą nieważne i próżnia. Spółka może dowolnie przypisywać niniejsze Warunki. Warunki określone w niniejszych Warunkach są wiążące dla cesjonariuszy.

Informacje o prawach autorskich/znakach towarowych. Prawa autorskie ©. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe, logo i znaki usługowe wyświetlane w Witrynie są naszą własnością lub własnością innych osób trzecich. Nie wolno Ci używać tych Znaków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub zgody takiej osoby trzeciej, która może być właścicielem Znaków.